Integritetspolicy

Samordningsförbunden i Västerbottens län

 

Policy gällande personuppgiftshantering.

1 – INLEDNING

Samordningsförbunden i Västerbottens län – Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, Samordningsförbundet Södra Lappland och Samordningsförbundet Umeåregionen – vidare nämnt förbunden, är måna om att hantera integritetsfrågor korrekt. Vi vill med denna information berätta hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av information.

Den nya dataskyddslagen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Lagen har högt ställda krav på att alla organisationer som behandlar personuppgifter har tydliga syften för detta. Likaså en struktur och ett arbetssätt som möjliggör att du som individ kan få dina uppgifter behandlade eller raderade.

2 – PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Förbundens styrelser är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Om du vill ha kontakt med oss så kan du kontakta respektive förbundschef.

Skellefteå – Norsjös styrelse
https://samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo/styrelsen/

Skellefteå – Norsjös förbundschef och kansli
https://samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo/om-oss/kansli/

Södra Lapplands styrelse
https://samordningsforbund.se/sodralappland/om-oss/styrelsen/

Södra Lapplands förbundschef och kansli
https://samordningsforbund.se/sodralappland/om-oss/kontakta-oss/

Umeåregionens styrelse
https://samordningsforbund.se/umearegionen/om-oss/kansli/

Umeåregionens förbundschef och kansli
https://samordningsforbund.se/umearegionen/kontakt/

3 – PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det rör t. ex. personnummer, personnamn, adress, personliga e-postadresser. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

4 – DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta vår förbundschef. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett registerutdrag över vilka uppgifter som behandlas. Du kan begära registerutdrag av dina personuppgifter (Kostnadsfritt 1 gång/år). Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör direktmarknadsföring (inbjudningar till event, nyhetsbrev etc.) genom att anmäla detta till oss. T.ex. genom att maila till kommunikationsansvarig eller genom att avregistrera dig vid utskick av nyhetsbrev och eventinbjudningar.

Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter för vissa av dig specificerade personliga skäl. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Uppgifterna ska raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de insamlats för.
 • Om uppgifterna insamlats med samtycke och samtycket återkallas.
 • Om uppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det finns undantag från rätten till radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter såsom yttrande- och informationsfrihet och bestämmelser inom arkivlagen.

Du har rätt att få en kopia i ett strukturerat format på de uppgifter som rör dig. Skillnaden från rätten till registerutdrag är att detta omfattar endast de uppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av lag. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få ut de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är teknisk möjlig och kan ske automatiserat. Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kan du läsa om på Datainspektionens hemsida.

5 – HUR VI SAMLAT IN DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter har vi insamlat via olika kanaler.

 • Du sitter i styrelse, beredningsgrupp, är medlemsrepresentant för huvudmännen, jobbar inom en insats eller har anknytning genom din tjänst som revisor och har lämnat uppgifter som vi behöver hantera.
 • Du har besökt våra event och anmält dig till desamma.
 • Du har träffat oss personligen och lämnat dina uppgifter.
 • Du har besökt någon av våra webbplatser – samordningsforbund.se, nafs.eu – där vi för statistik via Google Analytics och ditt besök registreras i en Cookie. Se mer avsnitt 8.

6 – HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter enbart för det specifika ändamålet och lagrar dem så länge de uppfyller det specifika ändamålet med behandlingen. Därefter så raderas dem, som tidigare nämnt så finns det undantag gällande denna regel. Om du vill veta mer om möjligheten till att få dina personuppgifter borttagna, kontakta förbundschef.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, seminarium, konferenser och events sparas bara så länge det krävs för administration och utvärdering och raderas därefter.

7 – HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Inga obehöriga tar del av dina personuppgifter. Dina uppgifter skyddas genom IT-tjänster och övriga administrativa rutiner i enlighet med gällande avtal för diarieföring dokumentationsplan i respektive kommun.

8 – OM VÅRA WEBBPLATSER OCH COOKIES

Information om cookies

Samordningsforbund.se och NAFS.eu innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad dessa cookies används till
 • hur cookies kan undvikas

Besöksstatistik

Samordningsförbundens webbplatser använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra den digital tillgänglighet genom att optimera innehåll, navigation och struktur på webbplatsen. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till Google och lagras av dem på servrar i USA.

Hur undvika cookies

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies.