Den som anmäler ärendet till NAFS-mötet ansvarar för att se till att samtycke finns. Den gemensamma samtyckesblanketten ska användas men individen ska även muntligen få information om vad samverkan enligt NAFS innebär. Blanketten skrivs ut i två exemplar. Ett exemplar behålls av individen, ett exemplar tas med till NAFS mötet. Se rutiner för hantering av samtyckesblankett.

På grund av GDPR och onödig exponering av känslig data så utarbetas nya rutiner kring aktualiserande av ärenden. Tillsvidare så kommuniceras dagordningen cirka en vecka före NAFS-mötet via telefon eller säkra videomöten.

I dialogen beskrivs aktuell frågeställning och vilka myndigheter som frågeställningen riktar sig till. Utgå gärna från checklista vid NAFS-möte i kommunikationen.

Koordinator sammanställer en dagordning med aktuella ärenden och skickar en vecka innan ut dagordningen i två mail enligt gällande rutin till NAFS teamet så att respektive myndighet kan förbereda frågeställningarna.

Koordinatorn förbereder mötet genom att lägga in de uppgifter som finns tillgängligt som namn, frågeställning etc i checklista vid NAFS mötet. Checklistan används som arbetsdokument under pågående process, dokumentationen sker i ordinarie journaler. Se riktlinjer för checklista

När ärendet är avslutat makuleras checklistan efter dokumentation i ordinarie journalsystem.

Viktigt att NAFS teamet bekantar sig med de olika verktygen, när ärendet diskuteras i respektive myndighet kan checklistan vara en vägledning för att få struktur, vägledning och tydlighet i hanteringen. Checklistan kan med fördel fyllas i gemensamt under mötet, skrivas ut och delas ut till berörda, däremot går den inte lagra i systemet av sekretesskäl.

 

TILL DOKUMENTBANK