NAFS – Närsjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialtjänst är en organisationsstruktur för rehabiliteringssamverkan. Ingående parter är Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten i Skellefteå och Norsjö. Viktigt betona att NAFS är ingen gemensam rehabiliteringsorganisation utan rehabiliteringsinsatserna görs i respektive myndighets ordinarie verksamhet.

Skellefteås NAFS-struktur kom till 2017 och omfattar alla hälsocentraler och psykiatriska kliniken.

Behovet av samverkande insatser, personer som behöver stöd från flera parter i sin rehabiliteringsplanering effektiviseras i NAFS strukturen. NAFS jobbar i team och leds av rehabiliteringskoordinator på samtliga hälsocentraler i Skellefteå och Norsjö, samt psykiatrin i Skellefteå. NAFS bygger nätverk vilket skapar snabbare kontaktvägar in i respektive myndighet, ger smidigare flöden, skapar förståelse och kunskap om varandras roller vilket är till gagn för den enskildes rehabilitering.

NAFS är organiserad under en lokal styrgrupp där samordningsförbundets förbundschef fungerar som sammankallande och ordförande. Styrgruppens uppdrag är att underlätta flödet för NAFS teamen och består av representanter från respektive myndighet med ”chefs mandat” vilket är viktigt för att få tyngd i styrgruppsarbetet.

Målgrupp för NAFS är individer i arbetsför ålder som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt i behov av samordnade insatser för att komma närmare eller åter i arbete.

Syftet är att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

Vi arbetar för kundnytta, patientsäkerhet, jämlik vård, arbetslinjen och individers möjlighet till egenförsörjning. Genom att arbeta i samverkan förhindrar vi att individer faller mellan stolarna eller hamnar i en gråzon mellan de ingående parterna. Vi kan även utnyttja våra sammantagna resurser på ett mer effektivt sätt; genom NAFS-teamen får vi snabbt tillgång till samtliga parters insatser och verktyg.

I NAFS strukturen arbetar vi tätt i samverkan men samtidigt utifrån den egna organisationens uppdrag och de lagar, regler och förordningar man där inom har att förhålla sig till. Det handlar om att göra det bästa för varje individ utifrån de förutsättningar som finns. Samverkansarbetet förutsätter då att alla har respekt för varandras kunskap, professioner och individuella uppdrag.