NAFS processen Samtycke

  • Den som anmäler ärendet till NAFS- mötet ansvarar för att se till att samtycke finns. Den gemensamma samtyckesblankett ska användas men individen ska även muntligen få information om vad samverkan enligt NAFS innebär.
  • Blanketten skrivs ut i två exemplar – en till patienten och en tas med på NAFS-mötet.
  • Samtycket gäller från den dagen det undertecknas och under den tid individen är sjukskriven eller den tid som rehabiliteringen och samordnade insatser inom NAFS är aktuella. Det gäller dock längst ett år från undertecknandet. Rehabkoordinatorn ansvarar för att bevaka denna ettårsgräns såvida man inte i NAFS- teamet har kommit överens om annat.
  • Kopia på samtycket lämnas till övriga parter i teamet senast vid NAFS- mötet.
  • Respektive aktör ansvarar för att dokumentation och förvaring av samtycket sker enligt respektive huvudmans ordinarie rutiner. Den enskildes inställning till ett samarbete mellan myndigheter och eftergift av sekretess ska dokumenteras.
  • Individen har rätt att när som helst återta sitt samtycke. Den aktör som får information från individen om att den vill återta sitt samtycke, ansvarar också för att de övriga parterna får den informationen. Dokumentation om att samtycket är återtaget görs därefter enligt respektive huvudmans ordinarie rutiner.
  • Samtycket avser NAFS-arbetet som utgår från den vårdcentral eller klinik där individen vid tillfället har vårdkontakt. Byter individen vårdgivare behöver den underteckna ett nytt samtycke.
  • Individer med skyddad identitet/skyddade personuppgifter ska ej omfattas av samverkansarbetet enligt NAFS. Individen ska därför inte skriva under samtycket om den har skyddad identitet/skyddade personuppgifter.

 

LADDA NER SAMTYCKESBLANKETT