Vuxentorget logo

Verksamhetsbeskrivning

Varje deltagare ska få möjlighet till individanpassat och samordnat stöd i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden, studera eller få rätt ersättning i trygghetssystemet.

Syftet med Vuxentorget

När en sökande deltagare, 25–65 år, är i behov av samlat stöd från delägarorganisationerna/parterna, ska den få sitt behov kartlagt och sin planering fastställd på ett ställe.

Vi erbjuder stöd i arbetslivsinriktad rehabilitering, ofta parallellt med social- och medicinsk rehabilitering

En förutsättning för att aktualiseras till Vuxentorget är att individen tillhör målgruppen:

 • Vuxna (25-65 år) i behov av samordnat stöd i Umeå
 • Arbetssökande personer med en sammansatt problematik av fysiska, psykiska, arbetsmarknadsmässiga och social karaktär
 • Arbetssökande med sjukpenning
 • Sjukskrivna med försörjningsstöd (0-klassade)
 • Arbetssökande som tidigare varit sjukskrivna (arbetsförmåga nedsatt p.g.a. sammansatt problematik)
 • Vuxna Hikkiomori (hemmasittande vuxna)
 • Etableringsärenden i behov av samordnat stöd

Inför en aktualisering till Vuxentorgets beredningsgrupp ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Den sökande är skriven i Umeå kommun. Tänkt deltagare skriven i någon av kranskommunerna (Nordmaling, Robertsfors, Vindeln eller Vännäs) ska man först aktualiseras till hemkommunens egen beredningsgrupp
 • Den part som aktualiserar har informerat den sökande om att Vuxentorgets mål är arbete, studier eller annan behovsanpassad lösning
 • Den sökande bedöms av aktualiserande handläggare kunna tillgodogöra sig Vuxentorgets insatser och framför allt vara beredd på en förändringsprocess
 • Den handläggare som aktualiserar har informerat om vad ett samtycke till samverkan innebär.
Den sökande har fyllt i och skrivit under samtyckesblanketten och fått en kopia.

Ansvar

Den part som aktualiserar individen förväntas att tillsammans med ansvarig kontaktperson/processbärare, ta ett första ansvar över att driva processen framåt tillsammans med kontaktperson/processbärare, till dess annan ansvarsfördelning är beslutad i planeringsträff. Ärendebärare (ytterst ansvarig i ärendet) är oftast den som bär ekonomin för individen. Denne förväntas vara en del av processen och delta i planering.

Tät samverkan sker vid följande träffar:

 • Beredning
 • Arbetslags träffar, fördjupad konsultation
 • Planeringsträffar
 • Kontinuerliga uppföljningar och överföringar

Beredningsgruppen består av representanter samt information från följande parter: Arbetsförmedlingen, Viva (viva vägledning, viva arbetsmarknad), Försäkringskassan, Socialtjänsten (försörjningsstöd, vuxengruppen och biståndshandläggare), Västerbottens Läns Landsting (psykiatrin, primärvården samt Råd och Stöd)

Beredningsgruppen bedömer om den sökande tillhör målgruppen för samverkan inom Vuxentorget.

Efter att ärendet varit uppe i beredningen får aktualiserande handläggare och andra parter beredningen har vetskap om finns runt individen, återkoppling om beredningens beslut. Vid ett nej ger beredningen en tydlig motivering och ofta en rekommendation till annan insats.

Kontaktinfo

Henrik Källberg
Utvecklingsledare
Vuxentorget

Sveagatan 8
903 27  Umeå